رویداد نگاری

سخن مدیرعامل

عزم مجموعه کارکنان شرکت ورق خودرو در تحقق موفقیت های فوق (کسب رکورد ۲۰۰ هزار تن)سرآغازی برای کسب افتخارات بیشتردر آینده ای نزدیک خواهد بود.

کابرد محصول

کابینت
لوله و پروفیل
صنعت خودرو
تولید کناف
لوازم صوتی و تصویری
سوله سازی
قطعات داخلی خودرو
ساندویچ پنل

محصول ما

گاوانیزه صنعتی قابل استفاده در صنایع

گالوانیزه صنعتی

گالوانیزه صنعتی

قابل استفاده در صنایع خودرو خودرو سازی

گالونیزه ویژه خودرو

گالونیزه ویژه خودرو

طرحهای توسعه

مدیریتها

مدیریت تامین و تدارکات

مدیریت تامین و تدارکات

مدیریت بهره برداری

مدیریت بهره برداری

مدیریت مالی

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت توسعه و بازار

مدیریت توسعه و بازار

درباره ما

۰
کارکنان
۰
مدیران
۰
روسا
۰
سرپرست

رکورد تولید

رکورد تولید در طی سال های گذشته
۱۳۹۵:
۱۳۹۴:
۱۳۹۳:
۱۳۹۲:
۱۳۹۱: