کابرد محصول

ساندویچ پنل
لوازم صوتی و تصویری
کابینت
لوله و پروفیل
سوله سازی
قطعات داخلی خودرو
تولید کناف
صنعت خودرو

محصول ما

گاوانیزه صنعتی قابل استفاده در صنایع

گالوانیزه صنعتی

گالوانیزه صنعتی

قابل استفاده در صنایع خودرو خودرو سازی

گالونیزه ویژه خودرو

گالونیزه ویژه خودرو

طرحهای توسعه

مدیریتها

مدیریت تامین و تدارکات

مدیریت تامین و تدارکات

مدیریت بهره برداری

مدیریت بهره برداری

مدیریت مالی

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت توسعه و بازار

مدیریت توسعه و بازار

درباره ما

0
کارکنان
0
مدیران
0
روسا
0
سرپرست

رکورد تولید

رکورد تولید در طی سال های گذشته
1395:
1394:
1393:
1392:
1391: