کاهش ۱۵درصدی مصرف آب در شرکت ورق خودرو

کاهش ۱۵درصدی مصرف آب در شرکت ورق خودرو چهار محال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرواین شرکت موفق شد از میزان۱۱۰مترمکعب پساب صنعتی روزانه خودمقدار۸۰مترمکعب آن را به آب صنعتی باقابلیت استفاده مجددتبدیل نماید و این میزان صرفه جویی، معادل ۱۵درصد از کل مصرف آب در این واحد صنعتی می باشد.
توجه ویژه جناب آقای مهندس اسماعیلی مدیریت ارشد مجموعه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به مسئله آب و مشکلات ناشی از مشکل کمبود منابع آب در کشور و منطقه، آن رابه یکی از دغدغه های اصلی این سازمان مبدل نموده و جلسات متعددی در جهت تبادل اطلاعات و چاره اندیشی دراین خصوص برگزار گردیده واین شرکت توانست با موفقیت سیستم بازچرخانی پساب صنعتی را بانام علمی
(اسمز معکوس)نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد و بدین ترتیب مصرف آب در شرکت به حداقل می رسد.
این مهم در حالی به وقوع پیوست که این شرکت در سال گذشته باموفقیت سیستم تصفیه تکمیلی آب(UF)را نصب و راه اندازی نمود و راه اندازی طرح بازچرخانی پسآب صنعتی گام مهم دیگری درجهت کاهش مصرف آب و به روز کردن سیستم تصفیه خانه شرکت ورق خودرو می باشد و مصرف آب به کمترین حد ممکن می رسد.
برای پیشبرد انجام این فرآیند نرم افزار طراحی سیستم اسمز معکوس
Reverse Osmosis System Analysis مورد استفاده قرار گرفته و می توان بااستفاده از این سیستم خروجی پساب را طبق استاندارد به حد مطلوب رساند و همچنین می توان نوع و تعداد فیلتر هاو هزینه های مربوطه رابه سهولت محاسبه نمود.
روابط عمومی شرکت ورق خودرو