گواهینامه و نشانهای افتخار

گواهینامه ISO/TS 16949:2009  از شرکت DQSآلمان
گواهینامه ISO9001:2001 از شرکت DQSآلمان
گئاینامه تعهد به تعالی
گواهینامه صادرات محصولات فولادی به اروپا از شرکتSGS سوئیس
گواهینامه تعهد به تعالی 2 ستاره از (EFQM)بنیاد کیفیت اروپا