مدیران شرکت

تاریخچه شرکت

تاریخ امضاء قرارداد با کنسرسیومی متشکل از شرکت ایریتکِ ایران و CMI بلژیک : ۱۳۸۴/۱/۲۴

تاریخ تنفیذ قرارداد: ۱۳۸۵/۴/۹

محل تامین نیازهای مالی پروژه:  بانک SG فرانسه ، بانک صادرات استان ، محل منابع عمومی وآورده سهامداران

ظرفیت تولید : ۴۰۰ هزار تن در سال

صادرات: به کشورهای عراق ، افغانستان ،پاکستان و امارات

میزان اشتغال مستقیم:  ۴۰۰ نفر

میزان اشتغال غیر مستقیم:  ۴۰۰۰ نفر

تاریخ افتتاح خط تولید کارخانه به دست ریاست محترم جمهور: ۱۳۸۹/۸/۲۴

تاریخچ مدیران شرکت

نام مدیر زمان مدیریت تصویر

 

 

مهندس اصغر اسماعیلی

از مرداد ماه ۹۳ تا

(ادامه دارد)

مهندس مسعود جوانبخت سامانی از سال ۱۳۹۲ لغایت مرداد ۱۳۹۳  
مهندس فریدون حمیدی از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۱  
مهندس حسین مردانی از سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۹  
مهندس محمد ابراهیم قدیریان از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴