مدیران شرکت

تاریخچه شرکت

تاریخ امضاء قرارداد با کنسرسیومی متشکل از شرکت ایریتکِ ایران و CMI بلژیک : 1384/1/24

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1385/4/9

محل تامین نیازهای مالی پروژه:  بانک SG فرانسه ، بانک صادرات استان ، محل منابع عمومی وآورده سهامداران

ظرفیت تولید : 400 هزار تن در سال

صادرات: به کشورهای عراق ، افغانستان ،پاکستان و امارات

میزان اشتغال مستقیم:  400 نفر

میزان اشتغال غیر مستقیم:  4000 نفر

تاریخ افتتاح خط تولید کارخانه به دست ریاست محترم جمهور: 1389/8/24

تاریخچ مدیران شرکت

نام مدیر زمان مدیریت تصویر

 

 

مهندس اصغر اسماعیلی

از مرداد ماه 93 تا

(ادامه دارد)

مهندس مسعود جوانبخت سامانی از سال 1392 لغایت مرداد 1393  
مهندس فریدون حمیدی از سال 1390 لغایت 1391  
مهندس حسین مردانی از سال 1384 لغایت 1389  
مهندس محمد ابراهیم قدیریان از سال 1380 لغایت 1384