بسته بندی با 3 تسمه

بسته بندی با لفاف

بسته بندی کارتن پلاست

بسته بندی متال باکس